d
Follow us

Prof. Dr. Murat ATALI

Yönetici Ortak

Areas of Practice:

HAKKINDA

Prof. Dr. Murat ATALI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimine de burada başladıktan sonra Regensburg Üniversitesi’ne geçiş yaparak  doktorasını burada tamamlamış ve 2008 yılında doçent, 2015 yılında ise profesör unvanını almıştır.  Uzmanlık alanları medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, tahkim, konkordato, avukatlık hukuku, noterlik hukuku, milletlerarası usul hukuku ve arabuluculuktur. Atalı, akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idari organlarında da görev almıştır.

Atalı, basılı 5 adet kitabının yanında, çok sayıda tebliğ ve yerli – yabancı çeşitli bilimsel dergilerde makale yayımlamıştır.

YAYINLAR

Basılı Kitaplar

 • Medenî Usûl Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014
 • Medenî Usûl Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 2287, Eskişehir 2011 (3. Bası, 2013)
 • Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007, Doçentlik Tezi, Yetkin Yayınları
 • Noterlik Hukuku(Prof. Dr. Ömer Ulukapı ile birlikte), 3. Bası, Konya 2013,
 • Internationale Zuständigkeit im deutsch-türkischen Rechtsverkehr, Frankfurt a.M. 2001, Doktora Tezi, (Peter Lang Verlag)

Kitap Bölümü Yazarlığı:

Pekcanıtez Usul, Medenî Usûl Hukuku, C. I-II-III, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017

 1. § 7 Davaya Müdahale, C. 1, s. 715-773,
 2. § 16 Karar ve Hüküm, C. III, s. 1967-2087,
 3. § 17 Basit Yargılama Usulü, C. III, s. 2089-2105
 4. § 18 Çekişmesiz Yargı, C. III, s. 2107-2148

 

Editörü ve Yayına Hazırlayanı Olduğu Kitaplar:

 1. Halûk Konuralp’in Anısına Armağan, 3 Cilt, Ankara 2008
 2. Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009
 3. Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar (Doç. Dr. Tevfik Gülsoy ile birlikte), Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2012
 4. Bankacılar İçin İcra ve İflâs Hukuku Bilgisi, Ankara 2008

 

Makaleler

 1. Hukuk Yargılamamızda Genel Mahkemeler, Görev Kavramı ve Görevsizlik Kararı”, S.Ü. Hukuk Fakültesinin Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı’ndan (sayfa 525-551) ayrı basım, Konya 1995.
 2. “Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği”, Prof.Dr. Baki Kuru’ya 75. Yaş Günü Armağanı, TBB, Ankara 2004, s. 101-115.
 3. “Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara, 30 Eylül – 1 Ekim; Türkiye Barolar Birl
 4. “İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler”, MİHDER, Y. 2006, S. 3, s. 607-631. (Hakemli).
 5. iği Yayını, Yayın No: 108, Ankara 2006, s. 49-105. TBB Yayını, Ankara 2006, s. 50-105.
 6. “Ara Bağlantı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Bu Sözleşmelerden Doğan İhtilafların Çözümünün Ait Olduğu Yargı Kolu”, A.Ü.E.H.F.D., Y. 2006, C. X, S. 1-2, s. 315-339. (Hakemli)
 7. “Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği”, MİHDER, Y. 2006, S. 4, s. 881-905.(Hakemli)
 8. “Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit im türkischen Recht“, ZZPInt(Zeitschrift für Zivilprozess International), Bd. 10, 2005, s. 417-431.
 9. “Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, (Dr. Savaş Bozbel ile birlikte)A.Ü.E.H.F.D., Y. 2005, C. IX, S. 1-2, s. 451-474. (Hakemli)
 10. Tarihi Bir Tesadüf: İsviçre’de ve Türkiye’de Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarıları, -Temel Yapıdaki Benzerlikler ve Farklılıklar-“, HPD, Eylül 2006, S. 8, s. 111-113.
 11. “Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri  Sıfatıyla Görev Almaları”, Prof.Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstanbul 2007, s. 37-45.
 12. İnternet Ortamında Tahkim ve Usûl Hukuku Sorunlarıe-akademi, Sayı: 60, Şubat 2007, (http://www.e-akademi.org/makaleler/matali-1.htm(Hakemli).
 13. “Prozessführungsbefugnis von Außenhandelsgesellschaften im Zivilprozess”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 173-178.
 14. Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Halûk Konuralp Anısına Armağan (Yetkin Yayınları), C. 1, s. 139 – 161, Ankara 2009.
 15. Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Saim Üstündağ’a Armağan (Adalet Yayınevi), s. 105-114, Ankara 2009.
 16. Türk Medenî Usûl Hukuku Açısından Davada Yabancıların Durumu”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 15-16 Mayıs 2009, Eskişehir, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 175, Ankara 2010, s. 545-561
 17. Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından Zamanaşımının Kesildiği Tarih”, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan (Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi Özel Sayı), İzmir 2010, C. I, s. 115-127. (Hakemli)
 18. Internationale Zustaendigkeit der türkischen Gerichte in Personalstatutsangelegenheiten, in: Europäishe und international Dimension des Rechts (Bilgin Tiryakioğlu ile birlikte), FS für Daphne-Ariane Simotta, Wien 2012, s. 29 – 38.
 19. The New Turkish Code of Civil Procedure (CCP) and the reforms it has brought, (Muhammet Özekes ile birlikte), in: International Journal of Procedural Law, Volume 2, 2012/01, s. 211 – 217.
 20. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulama Sürecindeki Güncel Sorunlar: Hüküm, Çekişmesiz Yargı, Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Sorunlar, Anadolu Ünv. Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Bildiri Kitabı, Anadolu Ünv. Yayınları No: 3079, A.Ü. Hukuk Fak. Yayınları No: 12,  Eskşehir 2013, sh. 118-126.
 21. “6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi“, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Yetkin yayınları, Ankara 2014, s. 397-418. (Hakemli)
 22. “A comparison of the International Arbitration Law and the provisions of the Code of Civil Procedure Relating to Arbitration”FS für Peter Gottwald zum 70. Geburtstag, Beck Verlag, München 2014, s. 33-44 (ayrı basım)
 23. “Hizmet Tespit Davasının Sosyal Güvenlik Kurumuna İhbarı”, Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 1, İzmir 2015, s. 631-652 (ayrı basım)
 24. “İngiltere’den Türkiye’ye Yapılacak Adli Tebligatın Hukuki Rejimi”,İÜHF, C. LXXIV, S. 2, Y. 2016, s. 591-610 (Ersin Erdoğan ile birlikte)
 25. “6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Hukuki Konularda Bilirkişilik”, AÜHFD., Özel Sayı, C. 65, S. 4, Y. 2016, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’na Armağan, C. III, s. 3271-3282

 

Tebliğler

 1. “Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Ankara, 30 Eylül – 1 Ekim; Türkiye Barolar Birliği Yayını, Yayın No: 108, Ankara 2006, s. 49-105. TBB Yayını, Ankara 2006, s. 50-105.
 2. “Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri  Sıfatıyla Görev Almaları”TNB-Erzurum Noter Odası, Erzurum, 25.02.2006.
 3. Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev Almaları”, Türkiye Noterler Birliği05.05.2006, Antalya.
 4. Yeni HMK Tasarısının Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Getirdiği Yenilikler, Aydın Barosu, 16.02.2008
 5. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar Alanında Getirdiği Yenilikler”,Trabzon Barosu, 7 Haziran 2008.
 6. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar Alanındaki Yenilikleri”,Mersin Barosu, 08 Kasım 2008,
 7. EBSO-Dünya Bankası-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-DEHAMER işbirliği ile düzenlenen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirmesi Toplantısı”nda Tartışmacı, 20 Kasım 2008, İzmir.
 8. “Arabuluculuk Eğitimi, Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri”Dünya Bankası – Gaziantep Ticaret Odası, 3 Aralık 2008, Gaziantep.
 9. “Arabuluculuk Eğitimi, Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri”Dünya Bankası – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kayseri Ticaret Odası, 4 Aralık 2008, Kayseri.
 10. İstanbul Noter Odası tarafından 13-15 Şubat 2009 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen“Çekişmesiz Yargı, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümleri ve e-Devlet Uygulamalarında Noterlerin Üstlenebilecekleri Görevler” konulu sempozyumda “Avrupa Birliği Ülkelerindeki Gelişmeler hakkında sunulan tebliğ.
 11. Medenî Usûl Hukuku Açısından Yabancıların Durumu” 15-16 Mayıs 2009 tarihinde Anadolu ve Konstanz üniversitesiteleri ve Eskişehir Barosu işbirliğinde Eskişehir’de düzenlenen “Vatandaşlık, Yabancılar ve Göç Hukukundaki Güncel Gelişmeler – Türk, Alman, Avrupa Birliği Hukuku Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Bakış” temalı ususlararası sempozyumda sunulmuştur.
 12. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Yargı Sistemine Getireceği Yenilikler” TBB – Çanakkale Barosu Başkanlığı, 26 Eylül 2009 Çanakkale.
 13. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Aralık 2009.
 14. “Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Arabuluculuk – Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar Bakımından Getirilen Yenilikler”, Eskişehir Barosu, 27 Şubat 2010
 15. HMK Tasarısının İspat Hukuku, Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar Bakımından Getirdiği Yenilikler, Balıkesir Barosu, 17 Nisan 2010.
 16. HMK Tasarısının Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Korumalar Bakımından Getirdiği Yenilikler, İzmir 1. Ulusal Hukuk Kongresi, 20-21-22 Mayıs 2010 (İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri)
 17. Yargıtay’ın Medeni Usul Hukukuna İlişkin Olarak 2009 Yılında Vermiş Olduğu Bazı Seçilmiş Kararların Değerlendirilmesi, Mersin Barosu, 17 Haziran 2010 Cumartesi.
 18. Hâkimin Hukuki Bilgi İhtiyacı ve Bilirkişilik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku Günleri, 6-7-8 Aralık 2010.
 19. “İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk”, The New York Convention on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards – 50 Years on- Problems in Practice and SolutionsKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10 Aralık 2010.
 20. “İstinaf Kanun Yolunda Esastan İncelemenin Kapsam ve Sınırları”,Aydın Barosu, Medenî Yargı Alanında İstinaf Paneli, Aydın Ticaret Odası, 29 Ocak 2011.
 21. “Hukuk Muhakemeleri Kanununun Çekişmesiz Yargı ve Geçici Hukuki Himayeler Alanlarında Getirdiği Yenilikler”,

EĞİTİM

1986-1990Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans

1991-1993Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

1993-1996Selçuk Üniversitesi ,Doktora (Doktora tez aşamasında yurtdışı doktora bursu nedeniyle yarıda bırakıldı)

1997-2001Regensburg (Almanya) Üniversitesi, Doktora

2003 Regensburg Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma (3ay)

2008– Doçentliğin alınması

2015- Profesörlüğün alınması  (Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku)

SERTİFİKA

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Sertifika Programı