d
Follow us

Author: altas

Okuyacağınız blog yazısı, 4857 Sayılı İş Kanunu (“İK”) ve Alt İşverenlik Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında asıl işveren- alt işveren ilişkisi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle işçi, işveren, alt işveren-asıl işveren, anahtar teslim kavramları açıklanacak, ardından konuya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilecektir. A.  İŞVEREN VE

Okuyacağınız işbu blog yazısı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenmekte olan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin genel özellikleri, türleri, bu sözleşmeden doğan hakkın niteliği ve şekil şartları anlatılacak olup akabinde Taşınmaz Satış

Okuyacağınız blog yazısı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”), 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu (“Vakıflar Kanunu, Kanun”) ve 27.09.2008 tarih 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında vakıfların kuruluşu, tescili, vakıf senedi, vakfın yönetimi, şube ve temsilcilik açılmasına ilişkin esaslar ile vakfın sona ermesine ilişkin

Okuyacağınız bu blog yazısı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenen “simsarlık” hakkında bilgi verilmesi, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda (“BK”) düzenlenen “tellallık” ve mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TK”) düzenlenen “ticari işler tellallığı” ile karşılaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. A.     Simsarlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Tanımı, Unsurları Ve

İşbu Blog yazısında 12.10.2017 tarihinde TBMM’de kabul edilip 25 Ekim 2017 tarih 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu (“İMK”) kapsamında değişikliğe uğrayan hususlar, eski 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“eİMK”) ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.   1.    İŞ MAHKEMELERİ KURULMAYAN YERLERDEKİ DURUM İş

Okuyacağınız blog yazısı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) kapsamında alacaklı veya borçlunun talebiyle doğrudan iflas ve iflas erteleme müessesesi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle alacaklı veya borçlunun talebiyle doğrudan iflas ve iflas erteleme kurumu açıklanacak daha sonra bu kurumların alacaklılar ve

Okuyacağınız blog yazısı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında, çalıştıranların çalışanları tarafından üretilen eserler üzerindeki hak sahipliği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 1.    Eser SahibiFSEK m. 1/B-a hükmüne göre eser, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan

Okuyacağınız blog yazısı, ispat yükü kavramı hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda ispat yüküne ilişkin genel kurallar, bu kuralların istisnaları ve delil ikame yükünden farklarına değinilecektir.   Davacının dava yoluyla ileri sürdüğü talebinin özünü bir iddia oluşturmaktadır. Davalı da bu iddiaya karşı kendisini