d
Follow us
  >  Borçlar Hukuku   >  Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Tutarın Gösterilmesi

Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Tutarın Gösterilmesi

Kefalet sözleşmesi ile kefil, asıl borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borçtan şahsen sorumlu olacağını taahhüt etmektedir. Diğer bir deyişle kefilin sorumluluğu borcun ödenmemesi halinde gündeme gelmektedir. Ancak bu sorumluluğun hangi sınırlar içerisinde kalacağı konusu incelenmesi gereken önemli konulardan biridir. Bu kapsamda kefilin, asıl borcun ödenmeme riskinin gerçekleşmesinden sonra sorumluluğunun kapsamını öğrenmesi, belirsiz ve sınırsız bir borç altına girmesi kanunun ne lafzına ne de amacına uygun değildir.

Bu surette TBK madde 484, kefalet sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin şekil şartları arasında, kefilin sorumlu olduğu azami miktarının belirtilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Anlaşıldığı üzere kanun koyucu kefaleti yalnızca yazılı şekil şartına tabi tutmakla yetinmeyip, ayrıca kefaletin sorumluluğunun azami miktarının gösterilmesini de şekle ilişkin bir geçerlilik şartı olarak kabul edilmiştir. Gerçektende, kefilin sorumlu olduğunu azami miktarın gösterilmemiş olduğu kefalet sözleşmeleri şekil bakımından geçersiz sayılacaktır. Nitekim Yargıtay içtihatları da bu şekildedir. 2006 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında: “. Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde düzenlenmesi ve kefilin sorumlu olduğu miktarın açıkça gösterilmesi zorunludur.” denilmek suretiyle, azami miktarın gösterilmesi gerektiğine dair şekil şartına değinilmiştir.

Bir diğer konu ise, kanuni ve/veya sözleşmeden doğan tüm yükümlülükleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş bir kefalet hükmünün varlığı halinde ne olacağıdır. Bu durumda karşılaşılabilecek iki ihtimal mevcuttur. İlk olarak kefalet sözleşmesinde gösterilen azami sınırın, bütün yükümlülüklerden daha yüksek ve eşit olması halinde, ortada tartışılması gereken bir konu mevcut değildir. Ancak bir diğer durum,kefilin kefalet sözleşmesinde taahhüt ettiği miktar yalnızca esas borcu kapsayabilecek kadar veya esas borçtan düşükse ya da esas borçtan yüksek olsa bile sözleşme ile belirlenmiş diğer yükümlülükleri karşılayamayacak kadarsa, kefilin sorumluluğu sözleşmede gösterilen miktar kadar olacaktır. Diğer bir deyişle kefil sözleşmede gösterilen miktardan daha fazlasıyla sorumlu olmayacaktır.