d
Follow us
  >  Milletlerarası Özel Hukuk   >  Turkuaz Kart ve Turkuaz Kart Yönetmeliği

Turkuaz Kart ve Turkuaz Kart Yönetmeliği

I.     GİRİŞ

Okuyacağınız blog yazısı, Türkiye’de yabancı istihdamını amaçlayan, yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren Turkuaz Kart’a ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 14.03.2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Turkuaz Kart Yönetmeliği” [1] (“Yönetmelik”) hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda turkuaz kartın tanımı, kimlere verilebileceği, sahibine ve yakınlarına sağladığı haklar, başvuru ve kazanılma usul ve esasları ile iptali konuları açıklanacaktır.

 

II.  HUKUKİ DEĞERLENDİRME

A.   GENEL OLARAK

1.    Turkuaz Kart Sahibi ve Turkuaz Kart Sahibinin Yakını

Yönetmeliğin 4. maddesinde turkuaz kartın tanımı yapılmıştır. Buna göre, yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise yalnızca ikamet hakkı veren belgeye turkuaz kart denir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre, “turkuaz kart sahibi yakını, turkuaz kart sahibinin yabancı eşi ile kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarını” ifade etmektedir.

 

Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca, turkuaz kart sahibi yakını için turkuaz kart sahibi yakını kartı düzenlenir. Düzenlenen bu kart, turkuaz kartın geçerlilik süresi içinde ikamet izni yerine geçer. Turkuaz kartın geçersiz hale gelmesi durumunda ise turkuaz kart sahibi yakını için düzenlenen bu kart da Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”)’nce iptal edilir.

 

2.    Turkuaz Kart Verilebilecek Yabancılar

Turkuaz kart verilebilecek yabancılar, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, turkuaz kart;

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan

yabancılara verilebilir.

 

İşbu düzenlemeye bakıldığında, düzenlemenin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (“TVK”)’nun istisnai halden vatandaşlık kazılmasına ilişkin TVK m.12/I (a) hükmüne [2] paralel olarak hazırlandığını ve “nitelikli” yabancıları Türkiye’ye kazandırmayı amaçladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

 

B.    TURKUAZ KART SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Turkuaz kart sahibi yabancının hak ve yükümlülükleri, Yönetmeliğin 19. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, özel kanunlarda bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında Türk vatandaşı olma koşulu aranmadığı sürece, turkuaz kart sahibi olan yabancılar, süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir. Bununla birlikte turkuaz kart sahipleri,

ü  Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.

ü  Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler [3].

ü  Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata göre yürütülür.

 

Öte yandan Yönetmeliğin aynı maddesinin b bendinde turkuaz kart sahiplerinin, seçme ve seçilme hakkı ile kamu görevlerine girme hakkından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

 

Bunun yanında Yönetmelikte, turkuaz kart sahibi ve yakınının TVK madde 12/I(b) hükmü [4] kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Bakanlıkça teklif edilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmiştir.

 

C.    TURKUAZ KART BAŞVURUSU VE KAZANILMASI USULÜ

1.    Birinci Aşama: Turkuaz Kart Başvurusu

a.    Yabancının Turkuaz Kart Başvurusu

Yabancının turkuaz kart başvurusu, Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenen usule tabi olup, Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen başvuru belgeleri ile yapılacaktır. Buna göre başvuru için gereken belgeler şunlardır:

·         Başvuru dilekçesi,

·         Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,

·         Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,

·         Turkuaz kartın verilebileceği niteliklere sahip olan yabancılar bakımından ise;

          Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

          Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

          Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,

          Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,

          Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri

belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

 

İlgili hükümler uyarınca turkuaz kart başvurusu yapacak yabancı, başvuruyu; yurt içinde doğrudan sistem üzerinden veya yurt dışında vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapabilir. Başvuru, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilmektedir. Başvuru süreci, yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle tamamlanmış olur.

 

Ancak belirtmek gerekir ki Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi gereğince, Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar başvurular e-Devlet kapısı üzerinden erişilebilen “Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu” aracılığıyla yapılacaktır. Geçiş hükmü olarak düzenlenen bu maddenin ikinci fıkrasına göre ise; Bakanlık tarafından gerekli teknik altyapı tamamlanıncaya kadar turkuaz kart yakınına ikamet izni verilmesi işlemleri il göç idaresi müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

 

b.    Turkuaz Kart Sahibi Yakınının İkamet İzni Başvurusu

Turkuaz kart sahibi yakını için ikamet izni başvuru usulü, turkuaz kart başvuru usulüne tabi olup gerekli başvuru belgeleri, Yönetmelik m. 7/II’de belirtilmiştir. Buna göre; turkuaz kart sahibi yakını için yapılacak ikamet izni başvurusunda, yabancının eşi bakımından evlilik bağını, çocuğu bakımından ise velayet ilişkisini ve bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeler başvuruya eklenecektir.

 

Kural olarak turkuaz kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, turkuaz kart başvurusu ile aynı anda Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Ancak yurtdışından yapılan başvurularında istisnai olarak, turkuaz kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları, Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilmektedir.

 

2.    İkinci Aşama: Başvurunun Değerlendirilmesi

Turkuaz kart başvurusunun değerlendirilmesinde  uluslararası işgücü politikası doğrultusunda Genel Müdürlükçe belirlenen kıstaslar kapsamında oluşturulan ve Yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanan “puanlama sistemi” kullanılır. Puanlama sistemi, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen turkuaz kart verilebilecek niteliklere sahip yabancılar bakımından belirlenen nitelikler baz alınarak aşağıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda hazırlanır.

 

Puanlama sisteminin hazırlanmasında esas alınan kıstaslar şunlardır:

·         Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak, uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışma veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

·         Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

·         Bilim insanı veya araştırmacı için; akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli görevlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

·         Yabancı sporcular için; faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal veya uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

·         Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,

·         Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetleri ve benzeri kıstaslar.

 

Buna ek olarak, Yönetmeliğin 5/I maddesinin (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yabancıların nitelikleri bakımından turkuaz kart verilmeye uygun olduğuna dair Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi [5] düzenlenebilir ve bu belge turkuaz kart başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında puanlamaya dâhil edilebilir. Ancak uygunluk belgesi, turkuaz kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesine yönelik herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Bakanlık turkuaz kart başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mercilerden görüş alabilir. İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler veya zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler. Millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla süresi içinde bildirilmeyen görüşler Bakanlıkça olumlu kabul edilir [6].

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki turkuaz kart başvurularının ve değerlendirilmesinin, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla Bakanlık tarafından sınırlandırılması veya durdurulması mümkündür [7].

 

3.    Üçüncü Aşama: Başvuru Kabul/Ret

Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasında düzenlendiği üzere, puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir.

 

Öte yandan yapılan değerlendirme neticesinde;

·         Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,

·         Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,

·         Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,

·         Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

·         Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

·         4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

·         Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

·         Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

·         Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

turkuaz kart başvuruları reddedilir [8].

 

D.   TURKUAZ KART KULLANIM SÜRESİ

1.     Geçiş Süresi

Turkuaz kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Buna ilişkin düzenlemeler Yönetmeliğin 15., 16. ve 17. maddelerinde yer almaktadır. Buna göre; Genel Müdürlükçe, geçiş süresi içinde turkuaz kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilir. Görevlendirilen uzman tarafından on iki aylık dönemler halinde şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek izleme raporu hazırlanır. Yabancı, izleme raporu için gerek duyulan her türlü bilgi veya belgeyi on beş gün içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür. Bilgi veya belgelerin sistem üzerinden aktarılması esas olmakla birlikte Genel Müdürlükçe, kayıtlı elektronik posta dâhil her türlü iletişim aracının kullanılmasına imkân sağlanabilir. Uzman raporu doğrultusunda tespit edilen eksiklikler yabancıya bildirilerek giderilmesi için üç aylık süre verilir. Geçiş süresi içinde Genel Müdürlük tarafından yabancının yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin incelemesi yapılabilir veya yaptırılabilir.

 

Yetkili Aracı Kurum

Geçiş süresi içerisinde izleme ve değerlendirme için Genel Müdürlükçe yabancıdan talep edilen her türlü bilgi, belge ve veriyi içeren raporlar, yetkili aracı kurum tarafından hazırlanabilir. Yetkili aracı kurum turkuaz kart sahibi için hazırlanan raporları on iki aylık sürelerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür. Sunulan raporun şekil ve içeriğine ilişkin düzeltme talepleri elektronik ortamda Genel Müdürlükçe yabancıya ve yetkili aracı kuruma bildirilir. Otuz gün içinde belirtilen değişikliklerin yapılmaması halinde raporlar geçersiz sayılır.

 

Geçiş Süresi Kaydının Kaldırılması

Yönetmelik 17. maddesinde düzenlendiği üzere geçiş süresi kaydının kaldırılması talebi, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu sürede başvuru yapılmaması halinde turkuaz kart geçersiz hale gelir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular reddedilir.

 

Geçiş süresi kaydı, turkuaz kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe kaldırılır.

 

İlgili uzman tarafından hazırlanan nihai raporun olumsuz olması halinde Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda geçiş süresinin uzatılmasına veya sonlandırılarak turkuaz kartın iptaline karar verilir.

 

2.    Turkuaz Kartın Süresiz Hale Gelmesi

Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi uygun bulunan yabancının turkuaz karttaki geçiş süresi kaydı kaldırılır ve turkuaz kart süresiz hale gelir.

 

E.    TURKUAZ KARTIN İPTALİ

Turkuaz kartın iptali, kartın geçerliliğini sona erdiren bir işlem olup, Yönetmeliğin 22. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre turkuaz kart yabancının talebi dışında;

·         Turkuaz kartın geçerlilik tarihinden itibaren; altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da mücbir sebep olmaksızın iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması,

·         İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

·         Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı çalıştığının tespiti,

·         Yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının tespiti,

·         Turkuaz kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

·         Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının turkuaz kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,

·         Geçiş süresi içinde uzman raporu doğrultusunda tespit edilen ve yabancıya bildirilen eksikliklerin üç aylık süre içerisinde giderilmemesi,

·         6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,

·         Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi

hallerinde iptal edilir.

 

III.   SONUÇ

Nitelikli yabancıları Türkiye’ye kazandırmayı amaçlayan turkuaz kart uygulaması, bu yabancıların Türkiye’ye gelişleri için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Turkuaz kart sahibi olan yabancılar, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkına sahip olurken, turkuaz kart sahibi yakınları da Türkiye’de ikamet hakkına sahip olabilmektedir.

 

Çalışma izni yerine de geçebilecek olan turkuaz kart ile kaçak işçi çalıştırmanın da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan ailelerini de Türkiye’ye getirme imkânını haiz olan turkuaz kart sahipleri, Türkiye’de gönül rahatlığıyla çalışabileceklerdir.

 

DİPNOT

[1] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülen işbu Yönetmelik yayımı tarihinde (14.03.2017) yürürlüğe girmiştir.

[2] TVK m. 12 –  (1) (…) aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

[3] Yönetmelik m. 23: “Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak üzere, Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler”.

[4] TVK m. 12 –  (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. (…)

 b) (Ek: 28/7/2016–6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

[5] Yönetmelik m.10 : “ (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan yabancıların nitelikleri bakımından Turkuaz Kart verilmeye uygun olduğuna dair Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi düzenlenebilir. (2) Uygunluk belgesinin şekli ve içeriği her bir yabancı grubu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır.(3) Genel Müdürlük uygunluk belgesi düzenlenmesi bakımından ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarını belirlemeye, değiştirmeye veya bunlara yenilerini eklemeye yetkilidir.(4) Uygunluk belgesi, Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesine yönelik herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.

[6] Yönetmelik m.13 : “ (1) Bakanlık Turkuaz Kart başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mercilerden görüş alabilir. (2) İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler veya zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.(3) Millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla süresi içinde bildirilmeyen görüşler Bakanlıkça olumlu kabul edilir.

[7] Yönetmelik m. 21“(1) Turkuaz Kart başvuruları ve değerlendirilmesi uluslararası işgücü politikası doğrultusunda belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir veya durdurulabilir.

[8] Bkz. Yönetmelik m. 12.