d
Follow us
  >  Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi   >  Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi

I.     Giriş

Bu blog yazısı yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine dair izlenmesi gereken usul ve kurallar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle mevzuat hükümleri ele alınmış akabinde bu mevzuat hükümleri çerçevesinde izlenmesi gereken usul ve alınması gereken izinlere değinilmiştir.

 

II.  Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edimine Dair Uygulanması Gereken Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri

Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edimine dair usul ve kurallar 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

 

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. Maddesine 1 göre;

         Yabancı uyruklu gerçek kişilerin (Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamındaki kişiler hariç),

          Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,

          Uluslararası kuruluşların

%50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de Kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

 

İlgili yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinde yabancı yatırımcı şu şekilde tanımlanmıştır:

 

Türkiye'de yeni şirket kuran ya da menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı veya aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişi, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve uluslararası kuruluştur.

 

Yukarıda bahsi geçen bu şirketlerin Türkiye’de Kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda;

·        Yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde

·      Yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi

·      Taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da

aynı esaslar geçerli olacaktır.

 

Öte yandan yabancılık unsuru %50’den az olan yabancı sermayeli şirketler Tapu Kanunu m. 36 kapsamında değildir ve yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Başka bir ifade ile; yabancı sermayeli şirkette yabancı ortağın hisse oranı en fazla % 49 olması halinde, Yönetmelik kapsamında Valiliğe başvuru yapılmadan Tapuda işlem yapılabilir. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Başkanlığı’nın 17.09.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Genelgesi’nde ifade edildiği üzere bu durumda Ticaret Sicil kaydında “2644 Sayılı Kanununun 36 ıncı maddesi kapsamında olmayan şirket” şerhi aranmaktadır2.

 

Madde hükümlerinin uygulanmayacağı diğer haller ise 36. maddenin 5. fıkrasında;

 

“Taşınmaz rehni tesisinde, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde, şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak naklinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde ve ilgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla edindikleri taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz.”

şeklinde sayılmıştır. Bu sayılan hallerde de taleplerin genel esaslar çerçevesinde doğrudan Tapu Müdürlükleri tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

Nitekim 2012 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelge3 ile yukarıda belirtilen 36. madde dışında kalan hallerde işbu taleplerin genel esaslar çerçevesinde doğrudan Tapu Müdürlüklerince karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Anılan Genelge’de;

       Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç ticaret Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan genelge ile yabancı yatırımcıların şirketteki ortaklık oranlarının birlikte veya ayrı ayrı yüzde elli veya daha fazla oranda olduğu veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yabancı yatırımcıların şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulunduğu tespit edilen yabancı sermayeli şirketlere ilişkin yetki belgesinde; “2644 Sayılı Kanununun 36 ıncı maddesi kapsamındaki yabancı sermayeli şirkettir”; bu tespitin yapılmadığı yabancı sermayeli şirketler için ise; “2644 Sayılı Kanununun 36 ıncı maddesi kapsamı dışındaki yabancı sermayeli şirkettir” ibaresine yer verilmesi gerektiği belirtildiği,

      Bu nedenle Yabancı sermayeli şirketlerin 36. madde kapsamındaki işlemlere yönelik taleplerinde Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgesindeki bu şerh doğrultusunda işlem yapılması,

     Buna göre, yetki belgesinde “36. madde kapsamında olduğu” belirtilen yabancı sermayeli şirketlerin 36. maddenin 5. fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere her türlü taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin taleplerinin  “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde karşılanması,

   “36. madde kapsamı dışında kaldığı” belirtilen yabancı sermayeli şirketler, kanun hükmü gereği yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebileceklerinden, bu şirketlerin taleplerinin ise yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu usulde karşılanması

hususları belirtilmiştir.

 

III.   Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Ediniminde Valilik veya Genelkurmay Başkanlığı’nın İznini Gerektiren Haller

Kanunda özel izne tabi olan haller ise şu şekilde sayılmıştır:  

      18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların;

        Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir.

Bu kapsamda yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınır.

 

Bunun yanı sıra 36. madde kapsamında edinilen taşınmazların kullanımı, valiliklerce tapu kayıtları çerçevesinde belli aralıklarla izlenir.

 

IV.    Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Ediniminde İzlenmesi Gereken Başvuru Usulü ve Taşınmazın Bölgesinin Belirlenmesi

1.        Başvuru Usulü

Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti edinmek istediği durumda başvuru yolu ilgili Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilmiştir.

 

Bu noktada taşınmazın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na tabi olan yerlerde yahut Özel Güvenlik Bölgelerinde bulunması halinde başvurunun değerlendirilmesinde farklılık oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte belirtilmelidir ki taşınmazın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na tabi olan yerlerde yahut Özel Güvenlik Bölgelerinde bulunması halinde de başvuru Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne yapılmakta, söz konusu alanlarda bulunan taşınmazlarla ilgili yalnızca Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün izleyeceği yol farklılık arz etmektedir. Taşınmazın niteliğine göre yabancı sermayeli şirketlerin başvuru yapacakları yer değişmemektedir. Buna göre;

MADDE 4 – (1) Türkiye'de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvururlar:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneği.

c) Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname (Ek-1) ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri.

ç) Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi.

d) Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge.

e) Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde, borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin %10'una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.

f) Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği.

(2) İştirakin taşınmaz edinme başvurusunda bulunması halinde, iştirakle ilgili birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin yanı sıra, yabancı yatırımcıya/yatırımcılara ulaşıncaya kadar iştirakin ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren belge/belgeler de birinci fıkranın (d) veya (e) bentlerinde belirtilen mercilerden iştirak tarafından temin edilerek başvuruya eklenir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer verilen belgenin, anonim şirketler ile ilgili olarak tanzimi kapsamında, şirketin ortaklık yapısını gösteren pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneklerinin de ilgili şirket tarafından ticaret sicil müdürlüğüne sunulması zorunludur.

(4) Şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini yazılı olarak talep eden yatırımcılar bulunması halinde, birinci fıkranın (e) bendindeki belge, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından talep tarihinden itibaren 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilir.

(5) Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde yer alan bilgiler için tek belge düzenlenir.

(6) Şirketten, yukarıda yer verilen belgelerden başka belge istenmez.

(7) Yukarıda yer verilen belgelerin aslının ibrazı halinde, belge sûretleri Valilik tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

(8) Başvuru talebinin sadece sınırlı aynî hak edinimine ilişkin olması durumunda birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler, (d) veya (e) bentlerindeki belgeler ile ikinci fıkrasındaki belgeler istenmez.

(9) Başvuru belgeleri iki nüsha olarak temin edilir. Ancak talebin aynı il sınırları içinde yer alan birden fazla taşınmaza ilişkin olması halinde, sadece birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerin ve (c) bendinde yer alan taahhütnamenin, her bir taşınmaz için ayrı ayrı ibrazı gerekir; diğer belgelerin ayrı ayrı ibrazı gerekmez.

(10) Başvurunun bizzat, posta veya elektronik posta yoluyla yapılması mümkündür. Bizzat yapılan başvurular sırasında başvuru belgeleri incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler ve yanlışlıklar, yazışmaya gerek kalmadan tamamlattırılır. Sonradan tespit edilen eksiklikler ve yanlışlıklar ise, şirkete veya iştirake yazılı olarak bildirilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler, tüm belgelerin Valiliğe tam ve eksiksiz teslimi ile başlatılır.

(11) Aynı şirket veya iştirak tarafından aynı Valiliğe ilk başvurudan itibaren bir yıl içinde yeni bir başvuru yapılması halinde belge içeriğinde bir değişiklik olmadığının yetkili temsilci tarafından beyan edilmesi kaydıyla, birinci fıkranın (c) bendinde yer alan imza sirküleri ve (ç) bendinde yazılı belge tekrar istenmez.

(12) Başvuru sürecine ve belgelerine ilişkin bilgiler, Valilikler tarafından kamuoyuna duyurulur.

(13) Bu Yönetmelikte yer verilen süreler, yazının görüş talep edilen kurumlara tesliminden itibaren başlar.

 

2. Başvuru Sonrasında Taşınmaz Bölgesinin Belirlenmesi

Yönetmeliğin 5. maddesinde başvuru bölgesinin belirlenmesi gerekliliği hüküm altına alınmıştır. Buna göre valilik, başvurunun akabinde Genelkurmay Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü yahut İl Jandarma Komutanlıklarından taşınmazın askeri yahut özel bölge içerisinde kalıp kalmadığının tespitini talep etmektedir.

 

Taşınmaz edinimine ilişkin başvuru alındıktan sonra valilik, taşınmaz edinimi başvurusunun yapılmasını müteakip üç iş günü içinde, taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneğini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek, taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde kalıp kalmadığını, on beş gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır.

 

Valilik, başvuruyu müteakip üç iş günü içinde taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını on beş gün içinde bildirmesini, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır.

 

2.1. Taşınmazın Askeri Bölgeler Yahut Özel Güvenlik Bölgeleri Dışında Kalması

Şayet taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge veya özel güvenlik bölgesi dışında kalan alanlarda olduğu tespit edilirse tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir.

Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenir.

 

2.1. Taşınmazın Askeri Bölgeler Yahut Özel Güvenlik Bölgeleri İçinde Kalması

Taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde kaldığının bildirilmesi halinde Valilik, söz konusu bildirimi müteakip üç iş günü içinde diğer başvuru belgelerinin birer sûretini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek, mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığını, otuz gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılır.

 

Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde, taşınmaz mülkiyeti edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığı Komisyon tarafından beş gün içinde değerlendirilir. Bu süre içinde değerlendirme yapılmadığı takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılır.

 

Taşınmazın askeri bölge ya da özel güvenlik bölgesi halinde kalması durumunda başvuru sonucunun olumlu olması veya olumlu sayılması halinde, tescil işleminin yapılması için

Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenir.

 

Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde Valilik tarafından şirkete üç iş günü içinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulabilecek yargı yolu ve süresi yazılı olarak bildirilir.

 

V.       Sonuç

Sonuç olarak;

– %50 veya %50’den fazla yabancılık unsuru içeren yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimlerinin Tapu Kanunu m. 36’te düzenlendiği, buna göre %50 veya %50’den fazla yabancılık unsuru içeren yabancı sermayeli şirketlerin, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebildikleri

– Edinilen taşınmazın askeri veya özel güvenlik bölgesinde bulunması halinde komutanlık (askeri bölge) veya valilik (özel güvenlik bölgesi) izninin gerektiği, bu izinlerle ilgili prosedürün başvuru yapılan Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yürütüldüğü, buna ilişkin izinlerle ilgili yabancı sermayeli şirketlerin ayrı bir başvuru yapmadığı,

– Yabancılık unsuru %50’den az olan yabancı sermayeli şirketlerin Tapu Kanunu m. 36 kapsamında olmadığı, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilecekleri ve kullanabilecekleri kanaatine ulaşılmıştır.


KAYNAKÇA

[1] Madde 36 – (Yeniden Düzenleme: 3/7/2008-5782/2 md.; Değişik: 3/5/2012-6302/2 md.) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Birinci fıkrada belirtilen şirketlerin Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerlidir. 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınır. Yukarıdaki fıkralar kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Taşınmaz rehni tesisinde, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde, şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak naklinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde ve ilgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla edindikleri taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların kullanımı, valiliklerce tapu kayıtları çerçevesinde belli aralıklarla izlenir. Bu madde hükümlerine aykırı şekilde edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını müteakip Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

[2] Bkz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Başkanlığı, 17.09.2012 tarihli, 2012/13 sayılı Genelge. (erişim : https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/yabancsirketlerintasnmaz_19082012.pdf )

[3] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Başkanlığı, 17.09.2012 tarihli, 2012/13 sayılı Genelge (erişim : https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/yabancsirketlerintasnmaz_19082012.pdf )