d
Follow us

İdare Hukuku

Altaş Avukatlık Ortaklığı, kamu hukuku alanına giren konularda da müvekkillerine ve danışanlarına hizmet vermekte ve yol göstermektedir. Bu çerçevede İdare Hukuku alanında deneyimli bir kadroya ve akademisyen danışmanlara sahip olan ofisimiz, idare karşısında bireye tanınan hak ve hürriyetlerin korunmasında gerek yargı süreçlerinde gerekse idari yollarda etkin ve aktif bir rol oynamaktadır. İdare organlarınca kamu gücünün kamu yararı gözetilerek ve hukuka uygun şekilde kullanılması gerektiği temel ilkesini savunan Altaş Avukatlık Ortaklığı, idari eylem ve işlemlerin yargısal denetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Bu çerçevede öne çıkan bazı alt alanları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

a) Çevre, Orman ve Kadastro Hukuku

Gerek adlî ve gerekse idarî yargıyı ilgilendiren yönleriyle, çevre, orman hukukuna ilişkin ihtilaflar ile kadastro hukukundan kaynaklanan davalar Altaş Avukatlık Ortaklığının uzmanlık alanlarındandır. 2B olarak tabir edilen orman arazilerinin durumu ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar, orman kadastrosu ve genel kadastro uygulamalarından doğan anlaşmazlıklar ile bunların devamı niteliğindeki adlî ve idarî davalar konusunda Ofisimizin geniş ve zengin bir uygulama geçmişi ile kapsamlı bir bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir. Bu bağlamda sadece hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler eliyle çözümü aşaması değil, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin idari işlemlerin takibi de Ofisimizce üstlenilerek yerine getirilmektedir.

b) Kentsel Dönüşüm, İmar ve İnşaat Hukuku

Altaş Avukatlık Ortaklığı; kentsel dönüşüm uygulamaları, imar planları, parselasyon, yapı ruhsatı, iskan izni, riskli yapı ve riskli alan düzenlemeleri ve uygulamalarına dair süreç ve uyuşmazlıklar başta olmak üzere imar ve inşaat hukukuyla bağlantılı tüm alanlarda faaliyet göstermektedir. Ofisimiz imar hukuku ve inşaat hukuku alanında uzman güçlü ekibiyle yargısal süreçler dışında da risk analizi yaparak, uyuşmazlıkların henüz doğmadan önlenmesi için de danışmanlık hizmeti vermektedir.

c) Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku

Kamu tarafından gerçekleştirilen mal, hizmet veya yapım işi ihaleleri ile ilgili olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, ihaleye hazırlık sürecinden, ihale konusu işin tamamlanmasına kadar olan tüm süreç boyunca hukuki destek sağlanmaktadır. Bunun yanında Kamu İhale Kurumu ile yapılan yazışmalara ve idari işlemlere ilişkin süreçlerin takibi ve Kamu İhale Kurumu Kararlarına karşı açılan iptal davalarının yürütülmesi de uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.

d) ÇED Davaları

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)’ne ilişkin tesis edilen idari işlemlere karşı takip edilecek itiraz ve dava süreçleri konusunda deneyim sahibi olan Altaş Avukatlık Ortaklığı, Türkiye’nin önemli enerji projelerinin hayata geçirilmesi noktasında yürütülen davalarda aktif rol almıştır.

e) Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

Altaş Avukatlık Ortaklığı, kamulaştırma ve kamulaştırma sürecinde yapılan idari işlemlere ilişkin sürecin takibi, kamulaştırma mevzuatına uygun hareket edilmesinin sağlanması, kamulaştırma bedelinin tespiti, kamulaştırma sürecindeki idari işlemlere yönelik iptal davalarının yürütülmesi, kamulaştırma sırasında neden olunan hukuka aykırılıkların ve zararların önlenmesi ve giderilmesi konusunda müvekkillerine deneyimli kadrosu ile kusursuz bir hizmet sunmaktadır.

Yasal sorunlarla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?