d
Follow us

Medeni Hukuk

Altaş Avukatlık Ortaklığı, hukuk sistemimizin temelini oluşturan medeni hukuk alanındaki bilgi ve tecrübesini, danışanlarına ve müvekkillerine hem uyuşmazlık çıkmasını önlemek üzere ilgili süreçlerde hem de uyuşmazlık çıktıktan sonra bunun yönetimi ile en hızlı ve başarılı yoldan çözümünde hukuki destek vermektedir. Medeni hukukun bireysel alandan, ticari faaliyetlere kadar çok geniş ve birbiriyle bağlantılı farklı alanları ilgilendirmesi sebebiyle, Altaş Avukatlık Ortaklığı bu alanda hizmet veren kadrosunun eğitim, bilgi ve tecrübesine özel bir önem vermektedir.

a) Kişiler Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması

Altaş Avukatlık Ortaklığı, hem gerçek hem de tüzel kişiler olmak üzere, kişiler hukuku alanındaki ihtilaflarda geniş bir bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir. Bu alanla yakın ilgisi bulunan ve kapsamı her gün genişleyen kişisel veri kavramı ile bunun korunması, Ofisimizin özel önem verdiği alanlar arasında yer almaktadır.

b) Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Altaş Avukatlık Ortaklığı, dernek ve vakıfların kuruluşu, dernek tüzüklerinin ve vakıf senetlerinin hazırlanması, defterlerinin hukuka uygunluğu, yönetimi, sona ermesi, organlarının ve organlarca alınan kararların hukuki denetimi, yöneticilerinin veya üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu gibi konularda danışmanlık ve yargısal süreç hizmeti sunmaktadır. Özel bir uzmanlık gerektiren eski vakıflar hukuku ile bunların yönetimi ve malvarlığı rejimi, Ofisimizin özel ihtisas alanları arasında yer almaktadır

c) Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku

Kamu tarafından gerçekleştirilen mal, hizmet veya yapım işi ihaleleri ile ilgili olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, ihaleye hazırlık sürecinden, ihale konusu işin tamamlanmasına kadar olan tüm süreç boyunca hukuki destek sağlanmaktadır. Bunun yanında Kamu İhale Kurumu ile yapılan yazışmalara ve idari işlemlere ilişkin süreçlerin takibi ve Kamu İhale Kurumu Kararlarına karşı açılan iptal davalarının yürütülmesi de uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.

c) Aile Hukuku

Altaş Avukatlık Ortaklığı; mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, nişanın haksız bozulması sebebiyle istenen maddi ve manevi tazminat, boşanma ve malvarlığı tasfiyesi, nafaka, velayet, soy bağı, evlat edinme gibi aile hukuku alanında yer alan tüm konularda müvekkillerinin danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Bu alanda büyük bir önem taşyan “özel hayatının gizliliği” ofisimizin özel bir özen gösterdiği ilkelerimiz arasındadır.

d) Eşya Hukuku

Altaş Avukatlık Ortaklığı, eşya hukuku kapsamında, menkul ve gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet ve rehin hakkı başta olmak üzere, ayni hakların kullanımı, rehin, kat mülkiyeti ve toplu yapı hukuku gibi alanlarda yoğun olarak hizmet vermektedir. Ofisimiz özellikle tapu iptal ve tescil davaları konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli bir ekibe sahiptir.

e) Miras Hukuku

Miras hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan mirasın taksimi, mirasın reddi, mirastan mal kaçırma nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davaları, muris muvazaası, ketm-i verese, miras hukuku özelinde gerçekleşen vekaletin kötüye kullanılması gibi konularda Ofisimiz geniş ve deneyimli ekibiyle hizmet vermektedir.

Yasal sorunlarla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?